CERCETARE DE EXCELENȚĂ ÎN DOMENIUL INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI DATE MASIVE

Acronim: AITECH
Contract: 38 PFE/30.12.2021
Perioada: 01.01.2022 – 17.06.2024
Buget: 6.870.000 LEI
Tip proiect: PNCDI III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare -dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

Scopul proiectului

Proiectul AITECH are ca scop creșterea capacității și performanței activității de cercetare și inovare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). Proiectul este focalizat pe dezvoltarea în special a excelenței și expertizei colectivelor și centrelor de cercetare care au preocupări în direcția inteligență artificială și date masive, sau domenii care utilizează intens elemente de inteligență artificială și modelarea și procesarea datelor masive. Aceste domenii specifice sunt big data, IoT, robotică, clădiri inteligente, smart cities, simulări complexe, proiectare asistată de calculator, analiză vizuală, sau utilizarea infrastructurilor de cercetare și de calcul de înaltă performanță. Cuantificarea rezultatelor se face prin stabilirea și atingerea unor indicatori de performanță, pe durata proiectului AITECH.

Obiectivele principale si specifice ale proiectului AITECH

Obiectivul principal al proiectului AITECH constă în dezvoltarea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a unui pol de cercetare de excelență în domenii interdisciplinare care implică elemente de inteligență artificială (IA) și modelarea și prelucrarea datelor de mari dimensiuni (BD) pe infrastructuri de calcul de înaltă performanță de tip cloud.

Această dezvoltare a excelenței în cercetare se va realiza prin atingerea următoarelor obiective și activități specifice:

OS1. Creșterea calității resursei umane – creșterea nivelului științific, profesional și de expertiză a cercetătorilor din Universitatea Tehnică, creșterea numărului de studenți doctoranzi și absolvenți de doctorat, mobilități și stagii de cercetare

 • promovarea la doctorat a temelor de cercetare care implică elemente IA și BD
 • stimularea doctoratelor în cotutelă la nivel național și internațional
 • promovarea colaborării interdisciplinare în cadrul IOSUD –UTCN
 • implicarea studenților doctoranzi ți masteranzi în cercetarea contractuală în domeniile IA, BD și Cloud
 • susținerea depunerii de proiecte instituționale cu impact major asupra dezvoltării resursei umane tinere (proiecte europene pentru burse doctorale și postdoctorale)
 • alocarea de resurse financiare pentru organizarea unor competiții interne de proiecte de cercetare, pentru cadre didactice tinere (asistenți, studenți doctoranzi sau masteranzi)
 • sprijinirea financiară a tinerilor cercetători pentru efectuarea de stagii de cercetare/ specializare în străinătate

OS2. Extinderea tematicii de cercetare – extinderea excelenței în direcții de cercetare noi, propunerea de proiecte naționale și internaționale în domenii noi implicând modele, tehnici și algoritmi de inteligență artificială și prelucrări intensive de date de foarte mari dimensiuni 

 • extinderea tematicii de cercetare în domeniile IA, BD și Cloud
 • propunerea unor proiecte de cercetare în domenii de actualitate cu impact economic major
 • încurajarea cu prioritate a temelor și propunerilor de proiecte în domeniile de excelență

OS3. Modernizarea infrastructurii de cercetare – extinderea și modernizarea dotărilor din laboratoarele și centrele de cercetare, extinderea infrastructurii de calcul de înaltă performanță de tip cloud utilizată de întreaga comunitate științifică din UTCN

 • extinderea și modernizarea laboratoarelor și centrelor de cercetare cu echipamente care să permită cercetarea de excelență în domenii care implică IA, BD și CloudUT (ex. simulare complexă, robotică, sisteme smart, analiză vizuală, prelucrări de imagini, modelarea și prelucrarea datelor spațiale, date de mediu, date satelitare, proiectare asistată de calculator etc.)
 • extinderea infrastructurii de calcul de înaltă performanță utilizată de întreaga comunitate științifică din UTCN (ex. extinderea resurselor virtualizate – capacitate de memorie, calcul intensiv, prelucrare grafică etc.)

OS4. Creșterea vizibilității internaționale – creșterea vizibilității prin publicații în reviste cu impact științific mare, propunerea de brevete de invenție, organizarea și participarea la evenimente științifice, participarea în consorții de cercetare, participarea în colective de redacție a unor reviste de prestigiu

 • creșterea numărului de publicații în reviste cu impact științific mare
 • propunerea de brevete de invenție la nivel national și internațional
 • organizarea și participarea la evenimente științifice
 • participarea în consorții de cercetare internațională în domeniile IA și BD
 • participarea în colective de redacție a unor reviste de prestigiu

Etapele proiectului AITECH

Nr. crtNumele etapeiPerioada de desfășurare a etapei
1Etapa I03.01.2022 – 30.06.2022
2Etapa II 01.07.2022 – 31.10.2022
3Etapa III 01.11.2022 – 30.06.2023
4Etapa IV 01.07.2023 – 31.10.2023
5Etapa V 01.11.2023 – 17.06.2024